Algemene voorwaarden

1. Boekingen

Wu Wei neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. Wu Wei behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder opgave van redenen, een boeking te weigeren. Voor alle boekingen gemaakt via de telefoon of per e-mail, brengt Wu Wei €10,- per boeking reserveringskosten in rekening. Indien U via het internet boekt, betaalt U geen extra kosten. Na de boeking ontvangt U een bevestiging en bij check-out kan een factuur aangevraagd worden.

2. Kamerprijs

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro.

In de prijs van iedere kamer is inbegrepen:

 • 6% BTW
 • Een overnachting in de geboekte type kamer 
 • Dagelijkse opfrisbeurt van kamer en badkamer 
 • Gebruik van het draadloos internet 
 • Gebruik van de parking 
 • In de prijs van de kamer is niet inbegrepen:
 • Ontbijt 
 • Gebruik van de sauna (24 euro per persoon per dag of 14 euro per persoon avondspa vanaf 19u) 
 • Toeristenbelasting/huisvuiltaks (per persoon en per nacht) 

Voor de vaststelling van het aantal personen per boekingsperiode geldt het maximale aantal personen dat ten minste één nacht in de kamer verblijft. Eerder vertrek leidt niet tot restitutie van toeristenbelasting en heffingen.

3. Betalingen

U betaalt bij het boeken van Uw verblijf het totale factuurbedrag (kamerprijs, toeristenbelasting, milieuheffing, eventuele servicekosten en extra’s).De betaling kunt U voldoen:

 • via het bankrekeningnummer dat vermeld staat op de reserveringsbevestiging 
 • via credit card, bancontact of cash

4. Wijzigingskosten / Annulaties

Indien U, na de totstandkoming van de boeking, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, is Wu Wei niet verplicht hieraan te voldoen. Het is de vrije keuze van Wu Wei of, en in hoeverre, die wijzigingen worden geaccepteerd. Voor elke wijziging, in een reeds gedane boeking, tot maximaal 1 week vóór aankomst rekenen wij u €10,- wijzigingskosten per kamer aan. In beginsel worden wijzigingen binnen 1 week vóór aankomst niet toegestaan. Bij binnen een periode van 1 week vóór aanvang van het verblijf, bent U het volledige oorspronkelijke factuurbedrag verschuldigd. Indien U na de totstandkoming van de boeking van meer dan één kamer het aantal geboekte kamers wilt verminderen, gelden de annuleringsbepalingen zoals vermeld onder 5.

5. Annuleren

Na het ontvangen van de reserveringsbevestiging kunt U binnen 24 uur, startend vanaf de verzenddatum, afzien van Uw boeking. 
Bij annulering meer dan 4 weken vóór aanvang van het verblijf, is 25% van het totale factuurbedrag verschuldigd. 
Bij annulering tussen 7 en 14 dagen vóór aanvang van het verblijf, is 50% van het totale factuurbedrag verschuldigd. 
Vanaf 48 uur voor aankomst en bij voortijdige beëindiging van het verblijf, is het volledige factuurbedrag verschuldigd. 

6. Hotel en Spa reglement

Teneinde het verblijf in het hotel voor alle hotel en spagasten zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, dienen alle gasten zich te houden aan de voor het hotel vastgestelde (gedrags)regels, neergelegd in het hotelreglement. Deze reglementen zijn beschikbaar aan de receptie.

Ook de gedragsregels in de spa dienen nageleefd te worden. Het reglement is na te lezen in de kleedkamers van de spa.

Overtreding van de regels kan verwijdering uit het hotel tot gevolg hebben, zonder dat restitutie van het factuurbedrag of een gedeelte daarvan plaatsvindt. Wu Wei behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van haar faciliteiten. Wij maken U er tevens op attent dat het mogelijk is dat tijdens Uw verblijf onderhoudswerkzaamheden in het hotel of de spa kunnen uitgevoerd worden zonder dat U recht heeft op enige vergoeding.

7. Overmacht

Overmacht aan de zijde van Wu Wei bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Wu Wei, daaronder mede begrepen: oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

8. Aansprakelijkheid

Wu Wei aanvaardt geen aansprakelijkheid voor: 

 • diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in het hotel. Indien U iets gebroken of beschadigd heeft, meld de schade aan de receptie en vereffen uw schuld. Zo vermijdt U dat het bedrag achteraf gefactureerd wordt en er bijkomende administratieve kosten worden aangerekend; 
 • het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen in het hotelen spa. 

De persoon die de boeking gemaakt heeft en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Wu Wei en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen in het hotel bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enige zaak die zij onder zich hebben. 

Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de kamer en de spa kunnen aanvullende (schoonmaak of herstel)kosten worden doorberekend. Wu Wei heeft hierbioj het recht eventueel de credit card van de klant te belasten

9. Klachten

Ondanks alle zorgen van Wu Wei kan het voorkomen dat U een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient U ter plaatse en direct met de receptie op te nemen, teneinde de receptie in de gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft U tot uiterlijk 1 week na vertrek van het hotel de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen via info@wuwei.be

10. Foto’s en video’s

Indien hetzij een gast of degene die hem of haar vergezellen of zich door zijn of haar toedoen in het hotel bevinden, hetzij een bezoeker, toevallig op een foto en/of een video staat die (op)genomen werd voor afbeelding in een Wu Wei -publicatie en/of voor weergave op een internetsite van het Wu Wei wordt diens instemming met het gebruik van de foto en/of video in de publicatie en/of de internetsite vermoed, zelfs indien hij/zij op de foto en/of video herkenbaar is.

11. Algemeen

Uw contractpartij is Wu Wei BVBA, Kongoweg 23, 8500 Kortrijk. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen, direct of indirect gedaan bij Wu Wei.